Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TOWN QUEST

1. Toepasselijkheid
2. Totstandkoming en wijzigen overeenkomst
3. Uitvoering van de overeenkomst
4. Prijzen
5. Betaling
6. Garantie
7. Reclames
8. Eigendomsvoorbehoud
9. Ontbinding en beeindiging
10. Overmacht
11. Aansprakelijkheid
12. Geschillen en toepasselijk recht
13. GPS avonturen & Virtual Reality experiences


 1. Toepasselijkheid

 1. 1.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, factuur en overeenkomst die betrekking heeft op door

  Town Quest gevestigd te Zoetermeer verder te noemen “ondernemer”, te

  leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. 1.2.  In deze algemene voorwaarden wordt met "de klant" bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij ondernemer goederen bestelt en/of koopt.

           1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. 2.1  Alle aanbiedingen en facturen door ondernemer, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van ondernemer of door feitelijke uitvoering door ondernemer komt een overeenkomst tot stand.

 2. 2.2  Alle aanduidingen in aanbiedingen, facturen of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van ondernemer.

 3. 2.3  Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van ondernemer ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. 3.1  Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: Ex Works (af fabriek). Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is ondernemer gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.

 2. 3.2  Goederen gelden als geleverd, zodra ondernemer de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, bij ondernemer of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.

 3. 3.3  Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat ondernemer het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.

 4. 3.4  De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, facturen, overeenkomsten of anderszins wordt door ondernemer steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

4. Prijzen

 1. 4.1  Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door ondernemer aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.

 2. 4.2  De in de aanbiedingen van ondernemer weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is ondernemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen


5. Betaling

 1. 5.1  Betaling dient steeds direct plaats. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op ondernemer te verrekenen met de door ondernemer in rekening gebrachte bedragen.

 2. 5.2  Ondernemer heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

 3. 5.3  Betaling geschiedt door ideal of Paypal. Ondernemer heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door ondernemer, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is ondernemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor ondernemer voortvloeiende schade.

 4. 5.4  Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan ondernemer verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of ondernemer buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van ondernemer om schadevergoeding te vorderen.

 5. 5.5  Onverminderd de overige rechten van ondernemer uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens ondernemer gehouden om de incassokosten te vergoeden die ondernemer heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

              5.6 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

6. Garantie

 1. 6.1  Indien door ondernemer aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

 2. 6.2  Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal ondernemer de te leveren producten -naar de keuze van ondernemer- herstellen dan wel als nog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien ondernemer de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan ondernemer.

 3. 6.3  Alle eventuele garantieverplichtingen van ondernemer vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van ondernemer wijzigingen in de door ondernemer geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

7. Reclames

 1. 7.1  Eventuele klachten over een door ondernemer geleverd product, dienen terstond door de klant aan ondernemer schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 7 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant ondernemer, binnen 7 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

 2. 7.2  Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is ondernemer niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door ondernemer van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door ondernemer zijn gecrediteerd.

 3. 7.3  Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft ondernemer het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van 100,00.

8. Eigendomsvoorbehoud

 1. 8.1  Alle door ondernemer te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van ondernemer, zolang de klant enige vordering van ondernemer, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

 2. 8.2  De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ondernemer te bewaren.

 3. 8.3  De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

8.4 Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens ondernemer tekort schiet of ondernemer goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is ondernemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal de ondernemer te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de ondernemer. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met ondernemer was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor ondernemer uit de terugneming voortvloeien.

9. Ontbinding en beëindiging

 1. 9.1  De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

 2. 9.2  In geval van verzuim van de klant is ondernemer gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan ondernemer verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

 3. 9.3 Ondernemer is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. ondernemer zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

10. Overmacht

 1. 10.1  Ondernemer is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door ondernemer niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

 2. 10.2  Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van ondernemer zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij ondernemer als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van gebruiker of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van ondernemer.

 3. 10.3  Indien ondernemer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Ondernemer is niet aansprakelijk voor welke schade en/of letsel dan ook aan de klant en/of deelnemers. Deelnemen aan een GPS avontuur en/of een Virtual Reality experience is op eigen risico.

12. Geschillen en toepasselijk recht

 1. 12.1  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 2. 12.2  Op een met ondernemer gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

 3. 12.3  Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de ondernemer ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

​13. GPS avonturen & Virtual Reality experiences

13.1 Annuleren: De GPS avonturen en de Virtual Reality experiences zijn tot 48 uur voor aanvang schriftelijk of op aangegeven telefoonische contact tijden te annuleren. Het reserveer bedrag wordt binnen 8 werkdagen aan de klant teruggeboekt. Bij een annuleren tot 24 uur voor aanvang brengt ondernemer 50% van het reserverings bedrag in rekening. Na 24 uu voor aanvang is ondernemer niet verplicht de klant het reserveer bedrag terugteboeken.

13.2 De overeenkomst tussen ondernemer en de klant komt tot stand doormiddel van het boekingssysteem en de algemene voorwaarden wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL of Paypal. Let op, de bevestigingsmail zou mogelijk in de klant zijn/haar spamfolder terecht kunnen komen.
 
13.3 Wij zijn aan u verplicht het GPS avontuur en/of de Virtual Reality experience op de geboekte, datum en tijd aan u te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het GPS avontuur en/of de Virtual Reality experience niet mogelijk zijn, dan zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
 
13.4 Voorafgaand aan ieder GPS avontuur wordt er door ondernemer gevraagt aan de klant om een verkorte versie van de GPS avonturen voorwaarden te ondertekenen. Deze GPS avonturen voorwaarden zijn enkel van kracht tijdens het spelen van ondernemer zijn GPS avonturen. Dit voor het gebruik van het GPS randapparatuur.
 
13.5 Schade- Wanneer de GPS en/of Virtual Reality apparatuur en/of goederen met zichtbare schade wordt afgeleverd na afloop van een GPS avontuur en/of een Virtual Reality experience is de klant een bedrag verschuldigd aan ondernemer ter vervanging van het desbetreffende apparatuur en/of goederen.
 
13.6 De GPS avonturen en/of de Virtual Reality experiences zijn op eigen risico. Tijdens de GPS avonturen zijn de deelnemers ten alle tijden verplicht zich aan de verkeers regels te houden. Ondernemer is niet aansprakelijk voor het overtreden van verkeers regels tijdens de GPS avonturen.
 
13.7 Op de gereserveerde tijd gaat het GPS avontuur en/of  de Virtual Reality experience van start, de klant dient uiterlijk 15 minuten voor deze tijd aanwezig te zijn. Is de klant telaat, gaat dit ten koste van de gereserveerde tijd.
 
13.8 De GPS avonturen zijn rolstoel geschikt. De Virtual Reality experiences zijn door iedereen te ervaren mits het mogelijk is een trap op te gaan. De Virtual Reality experiences en/of de GPS avonturen zijn door iedereen te ervaren mits u voldoet aan de minimum leeftijd. Zijn er team leden met een beperking? neem dan contact met ons op: Contact informatie Wij zoeken graag samen met u naar een passende oplossing.
 
13.9 De ondermemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de GPS avonturen en/of Virtual Reality experiences als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de apparatuur en/of goederen.
 
13.10 Ondernemer is niet aansprakelijk voor het verlies en/of diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen.


13.11 Drugs‐ en/of alcoholgebruik is verboden tijdens de deelname van de GPS-avonturen en/of de Virtual Reality experiences. Wanneer bij aanvang van het spel een medewerker(ster) van Town Quest twijfelt aan de gesteldheid van een deelnemer, heeft de medewerker(ster) het recht deze deelnemer te weigeren zonder restitutie van de reservering. In het geval van onwenselijk gedrag is een medewerker(ster) gerechtigd om te allen tijden de deelname van de deelnemer af te breken.


13.12 De minimum leeftijd voor het GPS avontuur Magic Portal is 8 jaar.  De minimum leeftijd voor het GPS avontuur Operation Mindfall is 12 jaar.  De minimum leeftijd voor de diverse Virtual Reality experiences is 12 jaar. Tot 18 jaar dienen te worden begeleid door minimaal één meerderjarige (18 jaar).